top of page
BnW_06.jpg

About

אנחנו מביאים כאן את סיפורם של איש ואשה מיוחדים, עוקרי הרים, נחושים, שהיו נאמנים לערכים ולחלום, שהנחו אותם דרך מוראות השואה ותלאות החיים.

אירועי החיים הפגישו אותם שוב ושוב עד שכרכו את גורלם זה בזו. הם תמכו וחיזקו זו את זה במהלך השנים הנוראות, תוך התמודדות עם סכנות החיים בגטו, ובהמשך כשחילצו ממנו ביחד את עצמם ואת בתם.  כך גם בהמשך, עם סיום המלחמה, במסע ארוך ברחבי אירופה, עד שהגיעו לארץ ישראל עליה חלמו, בה הקימו בית ומשפחה גדולה וענפה שנוצרת את דמויותיהם, את חזונם ואת אהבתם.

פנינה אושפיז, שינזון, גולוב-תורי ואברהם גולוב-תורי שנולדו בעיירות קטנות ליד קובנה שבליטא ונפטרו שבעי ימים ומעשים בתל אביב במדינת ישראל.

bottom of page